Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

काङ्ग्रेसस्य 'भारत जोडो" इति यात्रायाः २४ दिनाङ्के शनिवासरे राष्ट्रियराजधान्यां दिल्लीनगरे प्रवेश: जातः। राहुलगान्धिनः नेतृत्वे १०७ दिवसाभ्यन्तरे  'भारत जोडो यात्रा' दिल्लीं प्रति प्राप्ता। दिल्लीयातायात-आरक्षकदलेन काङ्ग्रेसस्य 'भारतजोडोयात्रा' इति दृष्ट्वा यातायातपरामर्शपत्रं उद्घोषितम् अस्ति। सहस्रश: जनाः अस्यां सम्मिलिता: जाता:।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्