Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

१७ वर्षीयस्य बालकस्य नाहेल् इत्यस्य हत्यानन्तरं फ्रान्सदेशे चतुर्थदिने अपि हिंसा प्रचलति। इदानीं राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रों ब्रिटिशगायकस्य एल्टन जॉन् इत्यस्य संगीतकार्यक्रमे आनन्दं लभमान: अस्ति इति एकं चलचित्रं प्रकाशितम् अस्ति। एतेन जनाः क्रुद्धाः सन्ति। सामाजिकमाध्यमेषु जना: राष्ट्रपते: एतादृश्या: मनोवृत्ते: निन्दां कुर्वन्त: सन्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्