Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

आगामिषु दिनेषु देशे तीव्रः तापः भविष्यति। परन्तु अद्यत्वे असम-अरुणाचलप्रदेश-पश्चिमबङ्ग-ओडिशा-छत्तीसगढ-दक्षिणपूर्वमध्यप्रदेशराज्येषु नैकेषु स्थानेषु सामान्यवृष्टेः सम्भावना वर्तते। यूपी-बिहारयो: अनेकेषु जनपदेषु जनाः तापात् किञ्चित् विश्रामं प्राप्नुयुः। मौसमविभागेन शुक्रवासरे आगामिदिनद्वयं पूर्वीयभागेषु तापतरङ्गस्य सचेतना दत्ता। येषु क्षेत्रेषु तापतरङ्गस्य सम्भावना वर्तते तत्र ओडिशा, पश्चिमबङ्गः, झारखण्डः, विदर्भः, उत्तरकर्नाटकः, तटीयान्ध्रप्रदेशः, तेलङ्गाना च सन्ति ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्