Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

पञ्जाबस्य अमृतसरनगरस्य राज्यविशेषसञ्चालनदल: (SSOC) मादकद्रव्यस्य तस्करं ग्रहीतुं सफल: जात:। डीजीपी गौरव यादवः स्वयमेव एतां सूचनां ट्वीट् कृत्वा प्रसारितवान् अस्ति। प्राप्तसूचनानुसारं एसएसओसी-दलेन मादकद्रव्यस्य तस्करात् ६ किलो हेरोइन्, १.५ लक्षरूप्यकाणां मादकद्रव्यस्य धनं च जप्तम् अस्ति। गृहीत: अभियुक्त: जालन्धरस्य मैहतपुरग्रामस्य शिन्दरसिंह इति अभिज्ञानम् अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्