Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

शुक्रवासरे अपराह्णे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रूसराष्ट्रपतिव्लादिमीर् पुतिन इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तालापं कृतवान्। अस्मिन् काले रूसविरुद्धं विद्रोहस्य प्रयासस्य, युक्रेनयुद्धस्य च चर्चा अभवत्। पुतिन युद्धसम्बद्धे प्रवर्तमानस्थितेः विषये मोदिनं अवगमितवान्। 

एकदिनपूर्वं पुतिन मास्कोनगरे एकस्मिन् कार्यक्रमे नरेन्द्रमोदिन: प्रशंसां कृतवान् आसीत्। भारतस्य प्रधानमन्त्री मम मित्रं च मोदी “मेक इन इण्डिया” आरब्धवान्। अद्य तस्य सफलतां जगत् पश्यति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्