Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अखिलभारतीय इमामसङ्गठनस्य मुख्यः इमाम डॉ. उमर अहमद इलियासी राममन्दिरस्य उद्घाटनसमारोहे भागं गृहीतवान् इति कारणेन तस्य विरुद्धं ’फतवा’ उद्घोषितम्। तस्य प्रतिक्रियारूपेण तेनोक्तं यत् ये जनाः तस्य द्वेषं कुर्वन्ति ते पाकिस्तानदेशं गच्छन्तु इति। अस्माकं धर्माः भिन्नाः सन्ति चेदपि अस्माकं एकः धर्मः भवितुम् अर्हति सः च मानवतायाः अस्ति। यदि मम स्नेहसन्देशे तेषां कापि समस्या अस्ति, ते च मम विरोधं कुर्वन्ति… अहं राष्ट्रे देशे स्निह्यामि, एतस्मात् कारणात् मम विरोधं कुर्वन्ति तर्हि अहं चिन्तयामि यत् तै: पाकिस्तानदेशं प्रति गमनीयम्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्