Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

मोदी उपनामप्रकरणे प्रदत्तं दण्डं स्थगयितुं काङ्ग्रेसनेता राहुलगान्धी गुजरात उच्चन्यायालये प्रस्तावम् अयच्छत्। राहुलस्य याचनायाः वादश्रवणं गुरुवासरे भवितुं शक्नोति। एप्रिल-मासस्य २० दिनाङ्के सूरतस्य सत्रन्यायालयेन राहुलगान्धिनः दोषित्वं स्थगयितुं याचना अङ्गीकृता आसीत्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्