Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अद्यत्वे समग्रदेशे नैकेषु राज्येषु भीषणतापकारणेन बालकाः वृद्धाः सर्वे जनाः च पीडिता: सन्ति। एतत् लक्ष्यीकृत्य पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा ममताबनर्जी द्वारा विद्यालयान् महाविद्यालयान् च एकसप्ताहं यावत् पीहितान् कर्तुं आदेशः दत्त:। एतेन छात्रा: विद्यालयगमनात् मुक्तिं प्राप्स्यन्ति।

बङ्गप्रदेशे कतिपयदिनेषु उष्णतरङ्गप्रभावः वर्धितः अस्ति। आगामिषु दिनेषु तस्य वृद्धिः सम्भविता अस्ति। वातावरणविभागस्य वृत्तानुसारं तापप्रभावः वर्धितुं शक्यते। ग्रीष्मकारणात् त्वक्रोगाः वर्धमानाः सन्ति। अस्मिन् ४० प्रतिशतं रोगिणां वृद्धिः जाता अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्