Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

काङ्ग्रेसनेता राहुलगान्धी शीघ्रमेव स्वस्य बहुचर्चिताया: भारतजोडोयात्रायाः द्वितीयचरणस्य आरम्भं करिष्यति। महाराष्ट्रकाङ्ग्रेसप्रमुखः नानापटोले उक्तवान् यत् राहुलगान्धिनः भारतजोडोयात्रायाः द्वितीयचरणं गुजराततः आरभ्य पूर्वोत्तरराज्यमेघालयपर्यन्तं भविष्यति। गतवर्षे सप्टेम्बरमासे राहुलगान्धी कन्याकुमारीतः श्रीनगरपर्यन्तं भारतजोडोयात्राम् अकरोत्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्