Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

केन्द्रीयमन्त्री नितिनगडकरी इत्यस्मै मृत्युभर्त्सना प्राप्ता। केनापि नागपुरकार्यालयस्य दूरभाषक्रमे एकघण्टायां वारत्रयं भर्त्सितम्। सञ्चारमाध्यमानां समाचारानुसारं भर्त्सकेन आत्मनिष्क्रयणस्य अपि आग्रहं कृतम्। आरक्षकैः भर्त्सकस्य दूरभाषस्य अन्वेषणं कृतम् अस्ति। दूरभाषः कर्नाटकात् केनचित् कृतः आसीत्।अभियुक्तं ग्रहीतुं प्रयतते।

केन्द्रीयमन्त्री नितिनगडकरी इत्यस्मै मृत्युभर्त्सना प्राप्ता। केनापि नागपुरकार्यालयस्य दूरभाषक्रमे एकघण्टायां वारत्रयं भर्त्सितम्। सञ्चारमाध्यमानां समाचारानुसारं भर्त्सकेन आत्मनिष्क्रयणस्य अपि आग्रहं कृतम्। आरक्षकैः भर्त्सकस्य दूरभाषस्य अन्वेषणं कृतम् अस्ति। दूरभाषः कर्नाटकात् केनचित् कृतः आसीत्।अभियुक्तं ग्रहीतुं प्रयतते।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्