Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

२००० रुप्यकाणां मुद्रापत्राणि वित्तकोशेषु प्रत्यर्पयितुं वा अन्येन मुद्रापत्रेण सह आदानप्रदानं कर्तुं वा अक्टोबर ७ दिनाङ्कः अन्तिमः दिवसः अस्ति। अद्य अर्थात् शुक्रवासरे २००० रुप्यकाणां धनपत्राणां ९६%त: अधिकं भागं वित्तकोशेष प्रत्यागतानि, यस्य मूल्यं ₹ ३.४३ लक्षकोटिरूप्यकाणि अस्ति। सम्प्रति प्रायः १२ सहस्रकोटिरूप्यकाणां २००० रुप्यकाणां धनपत्राणि प्रचलने सन्ति, यानि अद्यापि आगतानि न सन्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्