Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

आतङ्कवादिसंस्था “द रेजिस्ट फ्रंट टीआरएफ’ इत्यनया जम्मू-कश्मीरे प्रचलत: 'अतिक्रमणं दूरीकर्तुं' अभियानस्य विषये भर्त्सनं प्रसारितम्। सर्वकारद्वारा कश्मीरे अद्यत्वे अतिक्रमणं विरुद्धम् अनधिकृतभवनानां नाशाय अभियानं प्रचलति। तस्य विरुद्धं आतङ्किभिः सप्तबिन्दुषु भर्त्सनायाः घोषणां कुर्वद्भिः उक्तं यत् अस्मिन् अभियाने कोऽपि अधिकारी सम्मिलितः भविष्यति चेत् टीआरएफ इत्यनेन लक्षितं भविष्यति। एतदतिरिक्तं अतिक्रमणं दूरीकर्तुं यत् जेसीबी इत्यस्य प्रयोगः भवति तस्य स्वामी चालकः च लक्ष्यं भविष्यति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्