Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

केन्द्रसर्वकारस्य विमुद्रीकरणस्य विरुद्धं कृतायाः 58 याचिकायाः उपरि जाते श्रवणे केन्द्रसर्वकारेण न्यायालये स्ववादे शपथपत्रे उक्त यत् निर्णयोऽयं भारतीय-रिजर्व-बेन्क इत्यनेन सह विस्तृतरूपेण चर्चाया: अनन्तरं स्वीकृतः आसीत्। निर्णयोऽयं देशस्य परिवर्तनशील-आर्थिकनीतेः सुदृढीकरणाय स्वीकृत आसीत्। आतङ्कवादिभ्यः धनस्रोत:, आयकरदानाय भ्रष्टाचारः इत्यादिनां समस्यानां उन्मूलनाय रणनीतेः एकः भागः आसीत्।  

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्