Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

कुचिपुडी नृत्याङ्गनया अरुणिमया आयोजिते स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोसवे रङ्ग अन्ताराष्ट्रिय कुचिपुडी नृत्योत्सवे ब्रिटनदेशस्य प्रधानमन्त्रिणः ऋषिसुनकस्य पुत्री अनुष्का अपि भागम् अवहत्। अनुष्का नव वर्षीया अस्ति। तस्याः नृत्यं द्रष्टुं तस्याः माता अक्षता सुनक अपि च पितामहः पितामही च उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् कार्यक्रमे 100 नृत्याङ्गनाः भागं स्वीकृतवत्यः। इन्डिया टुडे अनुसारं अनुष्कया उक्तं यत् तस्यै प्रति वर्षं भारतं गन्तुं रोचते। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्