Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अद्य जम्मू-कश्मीरस्य पुँछमण्डले सेनायाने बृहत् आतङ्कवादि-आक्रमणं जातम्। सेनाकर्मचारिणः वहति ट्रकयाने आतङ्कवादिनः गोलिकाप्रहारं कृतवन्त:। एतेन त्रयः सैनिकाः मृताः, अन्ये त्रयः अपि घातिताः। सुरनकोटजनपदस्य बफलियाज पुलिसस्थानक्षेत्रं गच्छति सेनायाने आतङ्कवादिनः गोलीकाण्डं कृतवन्तः। एकस्मिन् मासे एव एतादृशी द्वितीया घटना अस्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्