Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

बुधवासरे प्रातःकाले प्रसिद्धः कलानिर्देशकः नितिनदेसाई आत्महत्याम् अकरोत्। तस्य प्रबन्धकः अवदत् यत् सः प्रातः सार्धत्रिवादनस्य समीपे मुम्बई-नगरस्य समीपे करजाट्-नगरे स्थिते स्वस्य एनडी-स्टूडियो-मध्ये आत्महत्यां कृतवान्। तस्य वयः ५८ वर्षाणि आसीत्। सः अधिकांशं समयं कार्यक्षेत्रे एव यापयति स्म। प्राप्तविवरणानुसारं  मंगलवासरे रात्रौ १० वादने देसाई स्वकक्षं गतः। अद्य प्रातःकाले यदा सः बहुकालं यावत् बहिः न आगतः तदा तस्य अनुचरा: द्वारम् उद्घाटयितुं प्रयत्नं अकुर्वन् परन्तु असफला:। वातायनात् यदा दृष्टं तदा तस्य शवः व्यजनेन लम्बमानः आसीत्। 

आत्महत्यायाः कारणद्वयम् अस्ति । एकं आर्थिकसंकटं, अपरं चिकित्सासमस्या। परन्तु एतत् अद्यापि पुष्टिः न अभवत् ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्