Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

आसारामः अन्यस्मिन् बलात्कारप्रकरणे न्यायालयेन दोषी इति निर्णीतः अस्ति। २०१३ तमे वर्षे सूरतस्य बालिकायाः ​​बलात्कारस्य आक्षेपे आसारामः गान्धीनगरन्यायालयेन दोषी इति उद्घोषित:। श्वः न्यायालयः अस्मिन् विषये दण्डस्य घोषणां करिष्यति। अस्मिन् एव प्रकरणे अन्ये षट् अभियुक्ताः न्यायालयेन निर्दोषाः उद्घोषिताः। आसारामः गान्धीनगरसत्रन्यायालयेन धारा ३७६(२)सी, ३७७,३५४,३४२,३५७,५०६(२) अन्तर्गतं दोषी इति निर्णीतः अस्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्