Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

जम्मू-कश्मीरस्य पूर्वमुख्यमन्त्री फारूक-अब्दुल्ला राहुलगान्धिनः तुलनाम् आदिशङ्कराचार्येण सह अकरोत्। सः अवदत् यत् शंकराचार्यस्य अनन्तरं राहुलः द्वितीयः जनः अस्ति यः कन्याकुमारीतः जम्मू-कश्मीरपर्यन्तं यात्रां कृतवान्। अब्दुल्लाः एतदपि अवदत् यत् एषः देशः रामस्य गान्धिनः च देशः अस्ति। भारतजोडो-यात्रायाः अद्य द्वितीयदिनम् अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्