Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

संसद: सुरक्षाविषये केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः वक्तव्यस्य आग्रहं कुर्वत: विपक्षस्य कोलाहलः अद्य अपि अभवत्। लोकसभायां अध्यक्षस्य अपमानं कृतवन्तः ४१ सांसदाः अद्य पुनः निलम्बिताः, येषु काङ्ग्रेसस्य सांसदः शशि थरूरः, समाजवादीपक्षस्य सांसदः डिम्पल यादवः, राकांपा सांसदः सुप्रिया सूले च सन्ति। एतदतिरिक्तं ८ राज्यसभा सांसदाः अपि निलम्बिताः सन्ति। एतावता आहत्य १४१ सांसदाः निष्कासिताः सन्ति। संसद: आहत्य ९२ सांसदाः १८ दिसम्बर पर्यन्तं निलम्बिताः आसन्। एतत् संसद: इतिहासस्य बृहत्तमं निलम्बनम् अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्