Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

सङ्कल्पपत्रविमोचनप्रसङ्गे मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्रपटेलेनोक्तं यत् भाजपदलस्य कार्यपद्धतिः इयं यत् यत् उक्तं तत् कर्तव्यम्। केवलं निर्वाचननिमित्तम् एव उद्घोषणा न भवति। पक्षद्वारा अनेकेषु स्थानेषु मन्तव्यपेटिकाः स्थापिताः आसन् । एतेन सह दूरभाषक्रमः, अपि च www.agresargujarat.com इति जालपूटस्य व्यवस्था कृता आसीत्। एतेषां माध्यमेन जनैः स्वस्य मन्तव्यानि प्रसारितानि आसन् । एतत् आधारीकृत्य एव सङ्कल्पपत्रस्य रचना कृता अस्ति। सङ्कल्पपत्रमिदं सर्वजनसमावेशकम् अस्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्