Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

मे-मासस्य २२ दिनाङ्कात् आरब्धायां चारधामयात्रायां एतावता १२ लक्षाधिकाः जनाः भागं गृहीतवन्तः। दुरितवातावरणेऽपि केदारनाथधाम्नि एव ५ लक्षजनाः प्राप्ता:। प्रायः ३० लक्षं यात्रिका: पञ्जीकरणं कृतवन्त: सन्ति। यात्रिकाणां प्राप्तानुभवाधारेण केवलं १.५ कि.मी. गन्तुं घण्टाद्वयस्य काल: अपेक्षित:। ६ सहस्रस्य उदग्रयानस्य चिटिकामूल्यं २५ सहस्रं जातम् अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्