Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अमेरिकादेशस्य गुप्तचरसमुदायेन प्रतिपादितं यत् चीन-पाकिस्तान-देशाभ्यां सह भारतस्य सम्बन्धे निकटभविष्यत्काले ह्रासः भविष्यति। यस्मात् कारणात् भारतं सैन्यकार्यवाहीं करिष्यति। प्रतिवेदने उक्तं यत् भारते पूर्वसर्वकाराणां तुलनायां प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सर्वकारेण चीन-पाकिस्तानयोः कस्यापि उत्तेजनस्य प्रतिक्रियारूपेण अचीरात् सैन्यकार्यवाह्याः आशङ्का वर्धिता अस्ति। पाकिस्तानस्य भारतविरोधिन: आतङ्कवादसमर्थनस्य दीर्घः इतिहासः अस्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्