Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

नवदेहल्या: मुख्यमन्त्री आम आदमी पार्टी समन्वयकः अरविन्द केजरीवालः पञ्जाबस्य मुख्यमन्त्री च सोमवासरे रामदर्शनार्थं अयोध्यानगरं प्राप्तवन्तौ। उभौ मुख्यमन्त्रिणौ स्वपरिवारेण सह राममन्दिरं प्राप्तवन्तौ। अरविन्द केजरीवालः २२ जनवरी दिनाङ्के अयोध्यायां राममन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठासमारोहे आमन्त्रितः आसीत् किन्तु सः स्वमातापितरौ, पत्न्या, बालकैः च सह मन्दिरं गन्तुम् इच्छति स्म इति अवदत्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्