Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अद्य समग्रं विश्वं नववर्षम् आचरति। अस्मिन् अवसरे चीनदेशे जनाः अपि कोरोना-रोगस्य दुर्दशायाम् उत्साहेन नूतनवर्षस्य उत्सवं आचरितवन्तः । मध्यरात्रौ बीजिंग-नगरे, वुहान-नगरे च कोटिशः जनाः समागताः एकत्रिताः च।  एतेषां चलचित्राणि सर्वत्र प्रसरितानि अपि सन्ति।
चीनदेशे जनवरीमासे १३ दिनाङ्के कोरोना-रोगस्य चरमसीमा भविष्यति; नूतनवर्षे जिनपिङ्गः अवदत् – अनेकैः आव्हानैः सह अस्माकं पुरतः आशायाः किरणः अपि अस्ति । कोरोना-रोगेण चीनदेशे स्थितिः अधिका भयावहा अस्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्