Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

दीपावल्याः सहस्रदीपाः युष्माकं जीवनं सुखेन सन्तोषेण शान्त्या आरोग्येण च प्रकाशयन्तु । कोरोना-आतङ्कवादादिभ्यः शत्रुभ्यः भारतस्य जयः भवतु । देशभक्तिः वर्धेत । सर्वेषां स्वास्थ्यं सम्यक् भवेत् । सर्वे मिलित्वा देशरक्षणाय देशविकासाय च सङ्कल्पबद्धाः भवन्तु ।  दीपोत्सवः मङ्गलप्रदः भवतु । 
शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसम्पदः । 
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते ॥ 
 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्