Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

देशस्य राजधान्याः देहल्याः मद्यनीतिषडयन्त्रस्य अन्वेषणे केन्द्रीय-अन्वेषण-संस्थया आरोपपत्रं प्रस्तुतम् अस्ति। राउज एवन्यु न्यायालये प्रस्तुते आरोपपत्रे सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी इत्यस्य विजय नायर: अभिषेकः बोइनपल्ली तथा च अन्ये जनाः अभियुक्तरूपेण प्रस्तुताः। परन्तु अत्र ध्यानागोचरं इदं यत् उपमुख्यमन्त्रिणः नाम आरोपपत्रे नास्ति। अधुना एतस्य आरोपपत्रस्य उपरि वादश्रवणं आरप्स्यते।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्