Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

उत्तरप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसादमौर्यः अखिलेशयादवस्य प्रस्तावस्य उत्तरं यच्छन् अवदत् यदखिलेशयादवः शाखाप्रशिक्षणं गृह्णीयात्, तदैव  सः अवगमिष्यति यत् तस्य प्रस्तावः व्यर्थः। अहं राष्ट्रीयस्वयंसेवकसंघस्य स्वयंसेवकः।  न वयं सत्तायाः कृते वा कस्यापि पदस्य कृते लोभस्य कृते निर्मिताः, वयं देशस्य समाजस्य च सेवायै निर्मिताः।

वस्तुतः एकदिनपूर्वम् अखिलेशयादवः उक्तवान् यत् उपमुख्यमन्त्रिपदे किम् अस्ति?  अस्माभिः सह आगच्छतु, अस्माकं १०० विधायकाः भवता सह भविष्यन्ति, भवान् च भविष्यति मुख्यमन्त्री । 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्