Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अयोध्याराममन्दिरात् बहिः कोङ्ग्रेसकार्यकर्तॄणां भक्तै: सह च विवादः। दलध्वजस्य उत्तोलनानन्तरं विवादः।

२२ जनवरी दिनाङ्के अयोध्यायां राममन्दिरस्य समर्पणसमारोहः भविष्यति। अस्य कारणात् भक्तानां प्रचण्डजनसमूह: दर्शनार्थम् आगच्छति। प्राप्तवार्तानुसारं मन्दिरं प्रविशन्त: कोङ्ग्रेसकार्यकर्तार: दलस्य ध्वजम् उत्तोलयितुम् आरब्धवन्त:। एतेन तेषां केषाञ्चन जनानां च मध्ये विवादः अभवत्। यस्य विरोधं केभ्यः जनाभिः कृतम्, ततः कोलाहलः आरब्धः। 

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्