Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

गुजरातविधानसभाया: निर्वाचनव्यवस्थानिमित्तं आगतानां आई.आर.बी. इति भारतीय-आरक्षित-सैनिकानां मध्ये कलहः जातः। घटना इयं नवीबंदर इत्यस्य चक्रवातकेन्द्रे जाता। घटनायाः भुशुण्ड्या अग्निवर्षणकारणेन  सैनिकद्वयस्य मृत्युः अभवत्। द्वौ च आहतौ।  आहतयोः सैनिकयोः पोरबंदरस्य भावसिंहजी-चिकित्सालये चिकित्सा चलति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्