Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

दिल्ली एनसीआर इत्यत्र भूकम्पः अभवत्। अस्य तीव्रता रिक्टर्-मापने ५.८ इति मापिता। राष्ट्रियभूकम्पविज्ञानकेन्द्रस्य अनुसारम् अयं भूकम्पः रात्रौ ९.३१ वादने अभवत्। अस्य केन्द्रं अफगानिस्तानस्य हिन्दुकुश-नगरे आसीत्। अयं भूकम्प: भारतसहितस्य अफगानिस्तानस्य पाकिस्तानस्य च अनेकेषु भागेषु अनुभूत:। सम्प्रति कस्यापि प्राणहानिः सम्पत्तिहानिः वा इति सूचना नास्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्