Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

देहली-राष्ट्रियराजधानीप्रदेश: शनिवासरे पुनः एकवारं प्रकम्पितः। एतस्मिन् समये धरा 54 क्षणानि यावत् प्रकम्पिता। एतत्पूर्वं मङ्गलवासरे अपि भूकम्पः आगतः आसीत्। एतस्य भूकम्पनस्य केन्द्रबिन्दुः नेपालदेशः आसीत्। भूकम्पकरणात् जनाः स्वगृहेभ्यः कार्यालयेभ्यः वा बहिरागाताः आसन्। एतेन अस्तव्यस्तता समुद्भूता।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्