Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

मध्यप्रदेशे २३०, छत्तीसगढे ७० स्थानानां च कृते अद्य मतदानं सम्पन्नम् अस्ति। मतदानकाले केषुचित् स्थानेषु हिंसायाः घटनाः दृष्टाः । मध्यप्रदेशस्य इन्दौर, डिम्नी, झाबुआ, भिण्ड च, छत्तीसगढस्य रायपुरे च काश्चन अप्रियघटना: अभवन्। मध्यप्रदेशस्य विधानसभानिर्वाचने मतदानं ७१.११ प्रतिशतं जातम् । छत्तीसगढे द्वितीयचरणस्य कृते ६७.३४ प्रतिशतं मतदानं जातमस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्