Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

२०२२-२३ वित्तवर्षस्य भविष्यनिधिलेखायां (पीएफ) ८.१५% वृद्धि: सर्वकारेण अनुमोदिता अस्ति। कर्मचारीभविष्यनिधिसङ्घटनेन (ईपीएफओ) मार्चमासे वृद्धिमुल्ये ०.०५% वृद्धिं कर्तुं अनुशंसितम् आसीत्। अर्थात् यदि १ लक्षरूप्यकाणां निक्षेपः अस्ति तर्हि एकवर्षे ८,१५० रुप्यकाणां वृद्धिं प्राप्स्यते। ईपीएफओद्वारा २४ जुलै (सोमवासरे) दिनाङ्के आदेश: उद्घोषित:।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्