Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

लोकसभानिर्वाचनस्य सप्तचरणस्य मतदानं समाप्तम्, परिणामाः जूनमासस्य चतुर्थे दिने आगमिष्यन्ति। परन्तु ततः पूर्वं विभिन्नाभि: समाचारसंस्थाभि: परिणामानुमानं प्रकाशयितुमारब्धम्। ५ परिणामानुमानेषु एनडीए ३५० तः अधिकानि स्थानानि प्राप्स्यन्ति तथा च I.N.D.I.A. १२५ तः १५० पर्यन्तं आसनानि प्राप्स्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। एतस्याधारेण तृतीयवारं एनडीएत: नरेन्द्रमोदीसर्वकार: भवितुं शक्नोति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्