Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

भोपाले मध्यप्रदेशस्य सचिवालये सतपुडाभवने सोमवासरे सायं ४ वादने अग्निः प्रज्वलितः। तृतीयतलात् आरब्धः अग्निः षष्ठतलं प्राप्त:। वह्निं नियन्त्रयितुं असमर्थः मुख्यमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य साहाय्यं याचितवान् ।

रक्षामन्त्रिणः निर्देशानुसारम् अद्य रात्रौ एएन ३२, विमानानि, एम.आइ. उद्ग्रयानानि च साहाय्यार्थं प्राप्स्यन्ति। सतपुडाभवने अनेकविभागानाम् कार्यालया: सन्ति, येषु स्थापिता: सञ्चिकाः ज्वालिता:। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्