Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

ज्ञानवापीस्थितस्य व्यासजी इति अधोगृहे पूजासम्बद्धस्य आवेदनस्य विषये जनपदन्यायाधीशस्य डॉ. अजयकृष्णविश्वेशस्य न्यायालये मंगलवासरे द्वयोः पक्षयोः तर्काः सम्पन्नाः। अस्मिन् प्रकरणे न्यायालयः बुधवासरे स्वस्य आदेशं दत्तवान्। अधोगृहे पूजायाः अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति। अस्मिन् विषये हिन्दुपक्षस्य अधिवक्ता सुभाषनन्दनचतुर्वेदी अवदत् यत् अद्य व्यासजी इति अधोगृहे पूजायाः अधिकारः दत्तः अस्ति तथा च न्यायालयेन जनपदाधिकारिणे एकसप्ताहाभ्यन्तरे आदेशस्य अनुपालनं कर्तुं आदेशः दत्तः।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्