Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अन्ताराष्ट्रिक्रिकेटपरिषदा शुक्रवासरे भारते अक्टोबरमासस्य ५ दिनाङ्कात् आरभ्यमाणस्य एकदिवसीयविश्वक्रिकेटक्रीडाया: पुरस्कारधनस्य घोषणा कृता। अस्मिन् समये विश्वविजेता पुरस्कारधनं प्रायः ३३ कोटिरूप्यकाणि (४० लक्षं अमेरिकीडॉलर्) प्राप्स्यति, उपविजेता प्रायः १७ कोटिरूप्यकाणि (२० लक्षं अमेरिकीडॉलर्) प्राप्स्यति। ICC प्रायः ८३ कोटिरूप्यकाणां (१ कोटि अमेरिकीडॉलर्) पुरस्कारधनं वितरितुं गच्छति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्