Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

केरलस्य सत्ताधारी सीपीएम इत्यस्य युवानेता सहितं ८ जनाः किशोर्याः बलात्कारं कृतवन्तः। तेषु एकस्य दूरभाषयन्त्रे ३०तः अधिकबालिकाभिः सह यौनसम्बन्धस्य अश्लीलचलचित्राणि प्राप्तानि। केरल-आरक्षकैः ७ दिसम्बर् दिनाङ्के १६ वर्षीयायाः बालिकायाः ​​यौनशोषणस्य आरोपेण भारतीयलोकतांत्रिकयुवासङ्घस्य स्थानीयनेतारं जिनेशजयं निगृहीतः। 30 बालिकाभिः सह यौनसम्बधस्य चलचित्राणि आधाररूपेण स्वीकृत्य अभियुक्तानां ग्रहणं आरक्षकैः कृतम्। सर्वेषां पोस्को इति अभियोगे ग्रहणं जातम्। प्राप्तचलचित्रेषु बालिकाभिः मादकद्रव्याणां सेवनस्य चित्राणि अपि प्राप्तानि। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्