Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

पाकिस्तानेन सह सम्बद्धानि आतङ्कवादिसङ्घटनानि निर्वाचनात् पूर्वं जम्मू-कश्मीरे स्थितिं अस्थिरं कर्तुं आतङ्कवादघटना: च कर्तुं षड्यंत्रं कुर्वन्त: सन्ति। प्राप्तवार्तानुसारं लश्कर-ए-तोइबा-सेनापतिः जुनैद-अहमद-बट पाकिस्तानतः कश्मीरे प्रविष्ट: अस्ति। भारतीयगुप्तचरसंस्थाभ्यः सूचना प्राप्ता यत् कश्मीरं आगत्य सः स्थानिकसुप्तदलसदस्यैः सह अपि मिलितवान्। आतङ्कवादिनः समागमस्य विषये सूचना गृहमन्त्रालयाय दत्ता अस्ति, तदनन्तरं कश्मीरे सुरक्षासंस्थाः सचेष्टिताः सन्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्