Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

गतसप्ताहे द्वयोः समूहयोः मध्ये विवादस्य अनन्तरं सैनिका: पुलिसवाहनं स्थगितवन्त: इति आरोपं कृत्वा मणिपुरपुलिसदलेन  असमराइफल्स् इत्यस्य विरुद्धं प्राथमिकी पञ्जीकृता अस्ति। तस्मिन् सेनामतानुसारेण एतत् एफआइआर न्यायस्य विडम्बना इति। असमराइफल्स् कुकी-मेइटाई-क्षेत्रयोः मध्ये बफर-क्षेत्रस्य पवित्रतां सुनिश्चित्य कमाण्ड्-मुख्यालयेन दत्तानां निर्देशानां अनुसरणं कुर्वन् अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्