Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

भारतीयनौसेना स्वसमुद्रसीमानां न केवलं रक्षणं करोति, अन्यदेशानां नागरिकाणां जीवनं समुद्रलुण्ठकेभ्यः रक्षति। नवीनतमप्रकरणे नौसेना नव सशस्त्रसमुद्रलुण्ठकान् आत्मसमर्पणं कर्तुं सफलतया बाध्यमकरोत्। वीरनौसेनासैनिका: २३ पाकिस्तानीनागरिकान् उद्धारितवन्तः। पाकिस्तानस्य मत्स्यजीविन: स्वप्राणान् रक्षितुं भारतीयनौसेनायाः धन्यवादं प्रकटितवन्तः। ते मत्स्यजीविन: 'भारत जिन्दाबाद' इति उद्घोषितवन्त: अपि । 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्