Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

बृजभूषणप्रकरणे मल्लयुद्धकर्त्री साक्षीमलिकः अधुना मल्लविवादे नूतनं प्रतिपादनं कृतवती अस्ति। साक्षीमलिकः अवदत् यत् भाजपनेतृभ्यां बबिताफोगाट् तीर्थराणा चेत्याताभ्याम् अस्मान् विरोधप्रदर्शनं कर्तुं उक्तवन्त:। जन्तर-मन्तर इति स्थाने विरोधं कर्तुं अनुमति: दापिता अपि। साक्षी तस्याः पतिः सत्यव्रतकादियनः च शनिवासरे सामाजिकमाध्यमेषु ’द ट्रुथ्’ इति शीर्षकेण एतस्य प्रतिपादनं कर्तुं एकं चलचित्रं स्थापितवन्तौ। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्