Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

प्रधानमन्त्री मोदी तमिलनाडुराज्यस्य द्विदिवसीययात्रायां अद्य तिरुचिरापल्लीनगरस्य श्रीरङ्गनाथस्वामिमन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। सः श्रीरङ्गनाथस्वामिमन्दिरे कम्बरामायणपाठं श्रुतवान्।अस्य प्राचीनस्य मन्दिरस्य भ्रमणकाले स: पारम्परिकतमिलवेषं धृतवान् आसीत्। नरेन्द्रमोदी श्रीरङ्गनाथस्वामी मन्दिरं गतवान् प्रथमः प्रधानमन्त्री अस्ति। पीएम राजभवने रुद्राक्षपादपम् अपि रोपितवान्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्