Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अद्य प्रधानमन्त्री मोदी विकसित-भारत-संकल्प-यात्रां सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् देशे केवलं चतस्र: एव जातय: सन्ति - निर्धनाः, युवानः, महिलाः, कृषकाः च। सः अवदत्, अहम् एतेषां चतसॄणां जातीनां सशक्तिकरणाय कार्यं करोमि। मम विश्वासः अस्ति यत् मूलभूतआस्थां धर्मं च विहाय एतासां चतसृणां मूलजातीनां विकासेन देशस्य प्रगतिं कर्तुं शक्यते।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्