Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः माता हीराबा अस्वस्थतायाः कारणात् प्रातःकाले अहमदाबादनगरे यु.एन.मेहता  इति चिकित्सालये आनीता। यत्र तस्याः चिकित्सा क्रियते। तस्याः सर्वेषां परीक्षणानाम् अनन्तरं सम्प्रति चतुर्थतले चिकित्सा क्रियते। षड्भिः विशेषज्ञैः वैद्यैः अन्यैः विशेषज्ञैः कर्मचारिभिः सह तस्या: चिकित्सा क्रियते । सम्प्रति तस्याः स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति। अस्मिन् विषये वार्तां प्राप्य प्रधानमन्त्री मोदी दिल्लीतः अहमदाबादनगरं  प्रति प्रस्थाय सायं ४ वादने चिकित्सालयं प्राप्तवान् । यत्र सः मातुः स्वास्थ्यविषये विशेषज्ञवैद्यैः सह संवादं कृतवान् । चिकित्सालयद्वारा अपराह्णे आधिकारिकतया स्वास्थ्यवार्ता प्रकाशिता ।  प्रायः सपादघण्टां यावत् चिकित्सालये स्थित्वा पीएम मोदी दिल्लीं प्रति प्रस्थितवान्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्