Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

पूर्वकाङ्ग्रेस-अध्यक्षः राहुलगान्धी शुक्रवासरे भाजपा-आरएसएस-पक्षयोः आलोचनां कृत्वा अवदत् यत् भाजपा सदस्याः 'जय सियाराम' इत्यस्य स्थाने 'जयश्रीराम' इति वदन्ति यतोहि ते सीतायाः पूजां न कुर्वन्ति। राहुलगान्धी उक्तवान् यत् सीतां विना रामः अपूर्णः अस्ति। "जय सियाराम" अर्थात् जय सीता - जय राम। सः अवदत् यत् सीतारामयोः एकत्वात् "जयश्रीराम" अपेक्षया सम्यक् उद्घोष "जय सियाराम" अथवा "जय सीताराम" इति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्