Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

गतवर्षे एल नीनो इत्यस्य प्रचण्डः प्रभावः अभवत्। परन्तु अस्मिन् वर्षे जूनमासे एल नीनो इत्यस्य प्रभाव: पूर्ण: भविष्यति। एतेन अस्मिन् वर्षे सम्यक् वर्षा भवितुमर्हति इति आशा वर्तते। न्यूनातिन्यूनं वैश्विकजलवायुसंस्था-द्वयम् अस्मिन् विषये संशोधनं कृत्वा अधोषयतां यत् एल नीनो दुर्बलं जायमानस्ति इति दृश्यते।

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्