Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

उत्तरप्रदेशे एटीएस इत्यनेन रविवासरे रात्रौ गाजियाबाद, मथुरा सहितं ६ जनपदेषु आपातं कृत्वा अवैधरूपेण निवसन्तः ७४ रोहिंग्या मुसलमानाः गृहीताः। गृहीतेषु रोहिङ्ग्याजनेषु महिलाः बालकाः चापि समाविष्टाः सन्ति। ते सर्वे बाङ्गलादेशात् सीमां लङ्घयित्वा अवैधरूपेण भारतम् आगत्य अत्र वसतिषु निवसन्ति स्म।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्