Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

पाकिस्तानस्य सीमा हैदरस्य सचिनस्य च प्रेमकथायां गुप्तचरसन्दर्भ: आगतः। सीमा सोमवासरे ग्रेटर नोएडानगरस्य निवासस्थानात् एटीएस-संस्थायाः गृहीता। तया सह एटीएस-संस्थया चत्वार: बालका: सचिन: च नीता:। 

सूत्रानुसारं सीमा हैदरस्य पितृव्य: पाकिस्तानसेनायाः सुबेदारः इति गुप्तचरब्यूरो (IB) इत्यनेन सूचना प्राप्ता आसीत्। तस्य भ्राता अपि पाकिस्तानसेनायाम् अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्