Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अवैधधनशोधनप्रकरणे कारागारे निबद्धेन सुकेशचन्द्रशेखरेण देहल्याः उपराज्यपालं प्रति लिखिते चतुर्थे पत्रे उल्लिखितमस्ति यत् तेन कृताः आरोपाः यदि मिथ्या प्रतिपादयन्ति चेत् सः मृत्युदण्डाय सिद्धः अस्ति अन्यथा अरविन्दकेजरीवालः राजनीतिं त्यक्तुं सिद्धः भवेत्। प्रथमे पत्रे तेन कारागृहे सुरक्षायै दशकोटिरूप्यकाणां, अन्ये पत्रे राजसभापीठाय 50 कोटिरूप्यकाणां उत्कोचस्य आक्षेपः कृतः आसीत्। केचन जनाः सततं कारागृहे तं भाययन्ति अपि।  तेनोक्तं यत् केजरीवालः नाटकं न कुर्यात्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्